انسولین را مخلوط کنیم یا مخلوطش بهتره؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتانسولین را مخلوط کنیم یا مخلوطش بهتره؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

در طی شبانه روز بیمار دیابتی ، خصوصا دیابتی نوع یک نیازهای مختفی به کالری یا غذا دارد و براساس میزان فعالیت جسمانی میزان متفاوتی انسولین نیاز دارد که در صورت آموزش صحیح مبانی انسولین درمانی و شمارش کربوهیدراتها میتواند از روشی بنام روش پیچیده یا چند بار تزریق یا Basal bolus استفاده کند که روش گرچه سختتر ولی ایده آل تر درمان است و به فیزیولوزی یا کار کرد نرمال زندگی نزدیکتر.

اما اگر بخواهیم انسولین ها را مخلوط کنیم :

که هم در دیابت نوع یک انسولین NPH و رگولار را مخلوط میکنیم (انسولین های جدید یا آنالوگ مخلوط نمیشوند) و هم در دیابت نوع دو و گاها دیابت بارداری ،در روشهای قدیمی انسولین درمانی که دو بار تزریق انسولین را خصوصا برای دیابتی ها نوع دو توصیه میکردند.

به ترکیب 30/70 نزدیک میشد این مخلوط کردنها ، پس شرکتهای دارویی به جهت سهولت امر انسولین درمانی ، ترکیبهای مختلف از جمله 30/70 ، 25/75 ، حتی 50/50 را تولید و روانه بازار کردند.

در ایران ما ترکیب 30/70 انسانی و آنالوگ را داریم ولی بازهم تاکید میکنم انسولین های مخلوط در اغلب اوغات ایده آل دیابت نوع دو است نه نوع یک.(جز موارد استثنا ، آنهم مثلا در یک وعده روز نه دو تا سه تزریق روزانه برای دیابت نوع یک)