در دیابت نوع یک هر چند وقت آزمایش الزامی است ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتدر دیابت نوع یک هر چند وقت آزمایش الزامی است ؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

باز هم همان بحث کنترل بودن یا نبودن پیش می آید

ولی بطور کلی:

در دیابت نوع یک پنج سال بعد تشخیص بررسی عملکرد کلیه ها با آزمایشی مثل ادرار ۲۴ ساعته و بررسی چشم الزامی است

اما از لحاظ بررسی آزمایشگاهی در صورت کنترل بودن و علم و آگاهی کامل جهت خودمراقبتی دیابت و چک روزانه قند ،هر شش ماه آزمایش کفایت میکند و برای توضیح کاملتر به سوال قبلی مراجعه شود