سرنگ خوب برای تزریق انسولین کدام است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتسرنگ خوب برای تزریق انسولین کدام است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

درباره این موضوع به تفصیل توضیح داده ام.

اما بطور خلاصه و در اولین و شاید مهمترین مورد:

سرنگ خوب انسولین:

سرنگی با سر سوزن یا نیدل ، فیکس یا چسپیده به بدنه سرنگ است

مثل

سرنگ

سزنگ بد:

سرنگی با سر سوزن یا نیدل جداشونده

چون احتمال ماندن چند واحد انسولین در آن وجود دارد

مثل:

سرنگ 2