قرصهای دیابت اسامی مختلفی دارند ولی یکسان هستند ، چرا؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتقرصهای دیابت اسامی مختلفی دارند ولی یکسان هستند ، چرا؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

خوشبختانه با وجود کارخانه های مختلف داروسازی ، شرکتهای مختلفی ، داروهای مشهابهی را تولید میکنند که به خاطر قضیه برندینگ  Branding  اسمها متفاوت است.

 

پیتوز ، پیوگلینازون ، دیاکات و گلوتازون همگی یکی هستند.

رپاگلیناید ، نوونورم و نیوبت صرفنظر از خارجی و ایرانی بودن ، یکی هستند

زیپتین و سیتاویکس یکسان هستند

دیابزید و گلی کلازید

گلی بن کلامید که تقریبا شناخته شده است و خارجی در ایران ندارد قبلا محصول شرکت کانادایی آپو در ایران فراوان بود و درحال حاضر موجود نیست.

متفورمین ، بروت ، گلوکوفاژ ماده موثره یکسانی دارند.

آکاربوز یا آکاربکس هم همینطور