من در حاملگی دیابت گرفتم، آیا دیابت من ادامه می یابد؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتمن در حاملگی دیابت گرفتم، آیا دیابت من ادامه می یابد؟
Admin عضو سایت asked 5 سال ago

————————————————————————

در ایران آمار بروز دیابت حاملگی بین ۱٫۳تا ۸٫۹ در صد می باشد یعنی بین ۲ تا۹ نفر ازهر ۱۰۰ خانم حامله امکان بروز دیابت دارند که این آمار برای شهر های مختلف با توجه به عادات غذایی ، شیوه زندگی آمارهای مختلفی دارد در تهران حدود ۴٫۴%گزارش شده یعنی تقریبا ۵-۴ نفر از هر ۱۰۰ خانم حامله در تهران (زونس مقاله دکتر خوش نیت ۱۳۸۷ مجله دیابت )
خانمهای حامله در ماه ۶تا ۷ حاملگی بررسی شوند . یک تا دو روز بعد زایمان برای پیگیری وضعیت ادامه دیابت در مادر فقط قند ناشتا بررسی شود و ۶ تا ۱۲ هفته بعد یعنی ۱٫۵ تا ۳ ماه بعد زایمان با قند ناشتا و قند دو ساعته احتمال بروز دیابت بررسی شود .
شانس بروز دیابت حاملگی مجدد در حاملگی بعدی ۳/۱ تا۳/۲ موارد است اما احتمال امکان بروز دیابت نوع دوم اگر فرد چاق باشد و عدم تحرک و شرایط و شرایط تسهیل کننده دیابت ۵۰تا ۷۵% ولی اگر با وزن و تغذیه و فعالیت فیزیکی نرمال و مناسبی باشد شانس دیابت کمتر از ۲۵% است .

لازم است طبق نظر انجمندیابت آمریکا زنان با سابقه GDM(دیابت آمریکا ) زیر ۴۵ سال هر سه سال و بالای۴۵ سال هر سال چک شوند .
لازم است توسط چشم پزشک در پایان هر سه ماه حاملگی شوید .و ۳ و ۶ ماه بعد زایمان.

1 Answers
Best Answer
دکتر افشین عشقی عضو سایت answered 7 سال ago

در ایران آمار بروز دیابت حاملگی بین 1.3 تا 8.9 در صد می باشد یعنی بین 2 تا 9 نفر از هر 100 خانم حامله احتمال بروز دیابت دارند که این آمار برای شهر های مختلف با توجه به عادات غذایی، شیوه زندگی آمارهای مختلفی دارد در تهران حدود 4.4% گزارش شده یعنی تقریبا 5-4 نفر از هر 100 خانم حامله در تهران (رفرنس مقاله دکتر خوش نیت 1387 مجله دیابت)
خانمهای حامله در ماه 6 تا 7 حاملگی بررسی شوند. یک تا دو روز بعد زایمان برای پیگیری وضعیت ادامه دیابت در مادر فقط قند ناشتا بررسی شود و 6 تا 12 هفته بعد یعنی 1.5 تا 3 ماه بعد زایمان با قند ناشتا و قند دو ساعته احتمال بروز دیابت بررسی شود.
شانس بروز دیابت حاملگی مجدد در حاملگی بعدی 3/1 تا 3/2 موارد است اما احتمال 10 ساله بروز دیابت نوع دوم اگر فرد چاق باشد و عدم تحرک و شرایط و شرایط تسهیل کننده دیابت 50 تا 75% ولی اگر با وزن و تغذیه و فعالیت فیزیکی نرمال و مناسبی باشد شانس دیابت کمتر از 25% است.
لازم است طبق نظر انجمن دیابت آمریکا زنان با سابقه GDM (دیابت حاملگی): زیر 45 سال هر سه سال و بالای45 سال هر سال چک شوند.