من سه ماه قند هایم رادردستگاه دارم .آیا این مثل HBA1C نیست ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتمن سه ماه قند هایم رادردستگاه دارم .آیا این مثل HBA1C نیست ؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

در استفاده از گلوکومتر همواره توصیه می شود بسته به نوع بیماری دیابت و نحوه درمان آن شما قند های قبل و بعد غذا را چند بار در روز بگیرید .
دستگاه دیگری وجود دارد بنام CGMS که در 24 ساعت چندین بار قند را می گیرد و یک نمودار 24 ساعته به شما می دهد HBA1C مثل دستگاه دوم بدون خونگیری دائمی سه ماه معدل قند شما را در تمام ساعات شبانه روز ( حتی ساعاتی که شما بیدار نیستید که قندبگیرید) اندازه میگیرد ، داروها و غذاهاو فعالیت فیزیکی روزانه روی قند خون شما تاثیر می گذاردو این یکی از روشهای ایده آل بررسی تاثیرات آنهابرای اعمال روشهای متفاوت درمانی است.

پس بسیار دقیقتر وکاملتراز قندهای گلوکومتر شما است .