گلوکاگون تولیدی در بدن چه نقشی دارد؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتگلوکاگون تولیدی در بدن چه نقشی دارد؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

گلوکاگون وظیفه ای برعکس انسولین دارد یعنی قند خون را بالا میبرد.

تولید گلوکاگون در سلول آلفا از مجموعه سلولهای جزایر لانگرهانس صورت میگیرد و آزاد سازی این هورمون در لحظاتی که افت قند وجود دارد ، اجرا میشود.

 

گلوکاگون به گیرنده های خود در کبد متصل میشود و آزاد سازی گلوکز از شکل ذخیره ای خود در کبد را تسریع میکند یعنی قند را از حالت ذخیره به حالت فعال و قابل استفاده بدن تبدیل میکند به این فعالیت گلیکوژنولیز میگوییم.

اگز ذخایر به اتمام رسیده باشند ، گلوکاگون کبد و کلیه را به تولید گلوکز وادار میکند به این کار گلوکونئوژنز میگوییم.

حتی گلوکاگون در بافتهای چربی منجر به شکسته شده ملکولهای چربی و شروع مسیری که در آن قند از چربی تولید میشود،میگردد.

 

پس میبینیم در بافتهای مختلف اثر متفاوتی دارد و کلا نقش بالا برنده قند خون ، مهمترین وظیفه آن است.

بدلیل آنکه داروهای جدید مثل زیپتین (سیتاگلیپتین) و یا ویکتوزا در کنترل دیابت روی کاهش تولید این هورمون کار میکنند

دانستن این نکته که این دو دارو از ترشح و بالا رفتن گلوکاگون در بدن جلوگیری میکندد ، به یکی از وظایف این داروها در کنترل دیابت اشاره کرده ایم.